(+98) 21-46866266

شنبه تا پنج شنبه

info@enginearts.com

با ما در ارتباط باشید

scavenging

Scavenging  یا جاروب، در موتور به معنی پروسه جایگزینی گازهای خروجی داخلی موتور، با میکس هوای تازه و سوخت برای سیکل بعدی احتراق است. این اثر دارای اهمیت بالایی در موتورهای اختراق داخلی 2 مرحله ای و چهار مرحله ای است. در صورت ناکارامد بودن آن، تمامی گازهای حاصل از احتراق از درون سیلندر تخلیه نشده و عملیات انبساط درون سیلندر کامل نخواهد بود و به طبع آن راندمان موتور کاهش خواهد یافت.
Scavenging انواع مختلفی دارد. برای موتورهای چهارزمانه به طور معمول نیاز به اثر جاروبی دمنده است. حال میتوان آن را به وسیله‌ی توربو شارژرها تامین کرد ویا اینکه با استفاده از هدرز و محاسبات سیالاتی مربوط به جریان داخل لوله، گازهای حاصل از احتراق را مجبور به ترک سیلندر کرد.
یکی از مولفه های مهم جهت افزایش اثر scavenge، کاهش مقاومت جریان هوای عبوری است. مقاومت جریان هوا، باعث افزایش فشار روی پورتهای خروجی می شود و در نهایت کارایی موتور کاهش می‌یابد. هدرزهای تولیدی انجین آرتز، از جنس استیل، با سطح داخلی صیقلی کمک می‌کند تا مقاومت هوا به شدت کاهش یابد و انباشت فشار در لوله خروجی رخ ندهد. از طرفی، با هر سیکل کاری داخل سیلندر، یک پالس فشاری خروجی به‌وجود می‌آید. موج های فشاری حاصل از کارکردن موتور اگر به صورت صحیح هدایت شود، میتواند باعث کاهش انباشت فشار در خروجی شود. زیرا در طول مسیر حرکت خروجی جریان هوا، موجهای فشاری با دیواره های لوله برخورد کرده و انعکاس می‌کنند.